بسمه تعالی

کمال تشکر و قدردانی را از تمامی پرسنل شرکت بخاطر راهنمایی صادقانه دارم و باعث خوشحالی اینجانب هادی فرهادی از همکاری با این شرکت

خاکم سوادکوه