به نام خدا

از خدمات کادر فروش آن شرکت محترم کمال تشکر و قدردانی را دارم.

یکی از خریداران دوربین های توتال و ملحقات و جی پی اس از بندرعباس

مهندس دمسازی

1393/7/30