به نام نقش نگار هستی

برای نقشه برداران

عمری به کوه و دشت و بیابان قدم زدیم    صدها نشانه بر سر هر پیچ و خم زدیم
خواندیم صدهزار عدد ما ز روی میر           صد دفتر محاسبه را هم ورق زدیم
افسوس زلزله آمد خراب کرد                    آن نقشه را که بر سر دیوار بم زدیم

با آرزوی سعادت و سلامتی و کامیابی زیر سایه هستی گستر دوست
مجتبی دیبائی 1393/7/10