نخستین مجموعه سازنده پهپاد فتوگرامتری با امکان رفع کامل نیاز به عملیات زمینی برداشت نقاط کنترل و نخستین مجموعه موفق به اخذ تأییدیه دقت در زمینه فتوگرامتری پهپاد از نظارت فنی سازمان نقشه‌برداری کشور